KOREOGRAFIN - interaktivitet, språk och integration


Performing arts project

Koreografin är en interaktiv dansföreställning där publiken deltar genom att följa instruktioner i hörlurar. Föreställningen har turnerat på skolor och teatrar runt om i Sverige sedan 2016 och spelat över 500 gånger. Under de första åren på turné fanns Koreografin bara på svenska, vilket gjorde att många inte kunde delta. Ur den erfarenheten växte en idé om att översätta föreställningen till fler språk.

I projektet Koreografin – interaktivitet, språk och integration har föreställningen översatts till ytterligare 9 språk så att fler ska kunna delta på lika villkor. Koreografin går från och med 2019 att uppleva på 10 språk simultant! Därtill har ytterligare ett projekt sett till att föreställningen från och med 2020 finns på några av Sveriges officiella minoritetsspråk.

Parallellt har ett metodutvecklingsarbete pågått inom flerspråkig scenkonst. Det arbetet har utmynnat i boken Antologi för en flerspråkig scenkonst (Haglund, Styrke & Wiklund 2020). Antologin hoppas vi ska bidra med ökad kunskap på området och inspiration att skapa flerspråkiga scenkonstverk.

Projektet har inbegripit ett omfattande översättningsarbete följt av röstinspelningar och en mängd tester tillsammans med elever som förstår de språk vi översatt till. Genom hela projektet har vi också arbetat med en referensgrupp av flerspråkiga ungdomar som har bidragit med både språkkompetens och ungdomsperspektiv. Som en del av projektet har vi arrangerat ett metodseminarium i sju delar där forskare, konstnärer och praktiker har samlats kring olika teman såsom översättbarhet, normkreativitet, språk, makt, identitet och deltagande scenkonst.

2018-2022


Initiativtagare och projektledare:  Anna Haglund, Annica Styrke och Karin WiklundProjektet genomfördes i samarbete med Haninge kommun, ABF Stockholms tolkutbildningar, Unga Klara, Danskonsulenter i Sverige och Kulturskolerådet.


Projektet har genomförts med stöd av Allmänna arvsfonden mellan 2018-2020, och med stöd av Stockholms stad , Institutet för språk och folkminnen och Kulturrådet under 2020-2021 för översättning till minoritetsspråk.


Foto: Thomas Gunnarsson, Johan Sundén, Rebecka Holmström